Finanskriser genom historien

Det är inte bara i våra dagar som vi får höra om finanskriser, den äldsta kända skedde redan på 1500-talet. Den längsta krisen varade i hela 23 år och började i slutet av 1800-talet. Krediten var viktig i det förindustriella samhället för att skaffa resurser till krigsutrustning och för handeln.

Orsakerna skiljer sig åt

Varför en kris uppstår beror på olika saker och orsakerna skiljer sig åt genom historiens gång. I grunden handlar det om risktagande, något som är nödvändigt för att världen ska fortsätta att utvecklas. Det som är lika för alla börskrascher i den moderna tiden är att räntan varit låg när en krasch uppstått. Det blir då billigare att låna vilket innebär att allt fler vågar satsa på sin idé men också att folk riskerar att skuldsätta sig för högt.

Ett exempel på detta är Wienbörsens kollaps år 1873, då flera banker gick i konkurs. Bankerna steg till rekordhöga nivåer och de som hade lånat kunde därför inte betala tillbaka sina skulder. Oron spred sig och fortsatte till USA som var i färd med utbyggandet av järnväg över stora delar av landet. Bankerna där gick även de omkull och drog med sig järnvägsföretagen och detta medförde att infrastrukturutvecklingen avstannade. Kraschen på New York-börsen var ett faktum. Följden blev det som kallas för den långa depressionen. Ett tillstånd som varade till 1896.

Sveriges finanskriser

Det som hade börjat i Europa och spridit sig vidare till USA kom även till Sverige. Stockholms Enskilda bank, som är föregångaren till dagens SEB, fick problem och hotades av konkurs. Detta löste sig dock genom att dåvarande kungen Oscar II gick in med personliga medel men det kom att bli Sveriges första finanskris i modern tid. Det är också här under det sena 1800-talet som Sverige går från ett jordbrukssamhälle till ett industriellt. Följderna blev att staten började engagera sig i krishantering gällande finanser och vi gick mot en styrande centralbank. Under 1907 till 1908 uppstod en ny kris på grund av industrialismen som nu ökade i snabb takt. Företag bildades, massa- och pappersindustrin blomstrade och infrastrukturen byggdes ut. Aktiemarknaden började på riktigt etablera sig som en investeringsmetod och priserna på aktierna steg kraftigt. När det började gå dåligt, främst i USA, fick de svenska fabrikerna mindre att göra och därmed minskade exporten. Det bidrog till att flera banker fick slå igen helt, andra göras om eller slå sig samman.

En nyare kris var den kända 90-tals kraschen mellan åren 1991 till 1993. 80-talet hade varit en period av framtidsanda och stora visioner något som skulle spricka tio år senare. De flesta i Sverige hade vid denna tid det relativt gott ställt och vi betraktades som ett rikt och modernt land. Krisen var inom framförallt bank-, finans- och fastighetssektorn. Följderna blev stora och långa både för de olika sektorerna men också för den svenska politiken. Det var många orsaker men en stor del berodde på avregleringen av finansmarknaden år 1985 som innebar att lånetaket försvann för privatpersoner. Inflationen blev hög och man visste inte riktigt vad man skulle göra. Räntan höjdes och arbetslösheten steg. Det görs indragningar och nedskärningar överallt, samhället lärde sig att spara.